Jak pořídit nahrávku

Pár rad k pořízení nahrávky

Pořízení zvukového záznamu není nic těžkého, stačí řídit se několika obecnými pravidly. Mluvčí jsou vybíráni většinou ze starší generace (lidé starší 65 let), kteří většinu svého života prožili ve venkovském prostředí a kteří ještě mluví nářečím. Vítány jsou i záznamy mluvy mladší a střední generace, též tzv. městské mluvy a promluv dokumentujících ústup nářečních prvků.

Nahrávky lze pořizovat pouze v případě, že je informátor s nahráváním srozuměn a že s ním souhlasí. Nahrávání by mělo probíhat v klidné, přátelské atmosféře, explorátor by se neměl stavět do pozice zkoušejícího, naopak by měl informátora povzbuzovat k vyprávění a trpělivě mu naslouchat. Zvláště u starší generace je nutná trpělivost a uzpůsobení vlastního projevu potřebám druhé strany (zesílení hlasu, opakování otázek ap.).

Do soutěžní aktivity Staň se superdialektologem jsou přijímány nahrávky, které splňují tyto parametry:
A) nahrávku (nahrávky) lze pořizovat na mobilní telefon nebo diktafon
B) nahrávací zařízení musí být umístěno co nejblíže k nahrávané osobě, aby bylo dosaženo co nejlepší zvukové kvality
C) pro co nejvyšší zvukovou kvalitu doporučujeme pořizovat nahrávky ve formátu wav
D) při nahrávání je zapotřebí eliminovat hluk (zavřít okno, vypnout televizi/rádio ap.)
E) v místnosti by měly být přítomny pouze 2 osoby – nahrávající a nahrávaný (zamezí se tak skákání do řeči)
F) nahrávající osoba i nahrávaná osoba by měly být rodilými mluvčími češtiny
G) minimální délka nahrávky: 10 minut; do aktivity lze zaslat více nahrávek
H) nahrávka musí být zaslána bez jakýchkoliv úprav
I) téma rozhovoru je libovolné, lze se případně inspirovat Soupisem návodných otázek
J) nepřijímáme nahrávky vulgární nebo jakkoliv eticky nekorektní
K) nahrávaná osoba musí být s nahráváním obeznámena a musí souhlasit s pořízením zvukového záznamu i s jeho využitím v rámci aktuálně řešené aktivity (ve znění Podmínek zacházení se zvukovými nahrávkami)
L) nahrávky budou anonymizovány v souladu s GDPR

Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka.

Ministerstvo kultury ČR, NAKI III, DH23P03OVV010
Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity
2023–2027Copyright 2023
FIT VUT & ÚJČ AV ČR & KGI UP