Soupis návodných otázek

JÍDLO A PITÍ

 • Jaké je Tvé/Vaše nejoblíbenější jídlo?
 • Co se dříve vařilo/peklo/pilo?
 • Jak dřív vypadala snídaně/oběd/večeře?
 • Jaká jídla se připravují z brambor?
 • Jak se peče/pekl chléb?
 • Co se peklo/peče na Velikonoce/Vánoce/masopust?
 • Co se připravovalo při příležitosti křtu/biřmování/svatby/hodů?
 • Jaké druhy polévek se vařívaly?
 • Jak probíhal zabijačka? Jaká jídla se chystala během zabijačky?
 • Jak se dřív pekl chleba?
 • Jak se zužitkovalo ovoce ze zahrádky? (Bublaniny, zavařeniny, kompoty, pálenky, …)
 • Jaké alkoholické nápoje byly dříve (a jsou nyní) v oblibě?
 • Co je to česká kuchyně, jaké pokrmy k ní patří?

ZAMĚSTNÁNÍ A ZÁJMY

 • Měli jste / máte hospodářství? S čím jste v hospodářství pomáhal(a) jako malý/malá?
 • Které domácí práce jste jako malý/malá vykonával(a)?
 • Jaká jste měli / máte zvířata?
 • Měli jste / máte pole? Jaké plodiny se na něm pěstovaly a jak se dále zpracovávaly? Co obnáší práce na poli? Jaké zemědělské nástroje se využívaly?
 • Měli jste / máte vinohrad? Co obnáší práce ve vinohradu, co je tam vše potřeba dělat?
 • Jak probíhalo draní peří?
 • Máte zahradu? Co na ní pěstujete?
 • Čím jste se živil(a)/živíte? Vykonával(a) jste dřív i nějaké jiné profese?
 • Byl jste na vojně? Kde, jak dlouho? Pamatujete si nějaké příhody z vojny?
 • Co rád(a) děláte ve svém volném čase, co vás baví?
 • Měl(a) jste nějaké záliby/koníčky, kterým se už dnes nevěnujete?
 • Řídíte / řídil(a) jste auto? Pořídil(a) jste si někdy vlastní automobil? Kdy to bylo poprvé?
 • Pamatujete si na první televizory / telefony / automatické pračky apod.? Kdy jste se s těmito technologiemi setkal(a) poprvé? Jaké to bylo?

HISTORIE A SOUČASNÉ DĚNÍ

 • Pamatujete si na něco z druhé světové války?
 • Mluvilo se ve vaší rodině o válce? Znáte nějakou historku z války, kterou vám vyprávěli vaši starší příbuzní nebo známí?
 • Procházela přes vaši obec fronta? Co se ve vaší obci dělo při osvobození v r. 1945?
 • Musely se v poválečném období odevzdávat nějaké produkty z hospodářství? Jaké?
 • Jak se vaší rodiny dotkla kolektivizace? Jak fungovalo JZD?
 • Pamatujete si na rok 1968? Jak jste se dozvěděl(a) o tom, že se něco děje? Dělo se něco přímo ve vaší obci?
 • A co rok 1989, pamatujete si na něj?
 • Co se ve vaší obci změnilo v době pandemie covidu-19? Dodržovali obyvatelé ochranná opatření?
 • Jak na vás působí současná válka na Ukrajině? (navazující otázky v samostatném souboru otázek ke Strategii)
 • Byli/jste ve vaší obci v kontaktu s obyvateli jiné národnosti? Jak s nimi vycházíte?
 • Stalo se ve vaší obci někdy nějaké neštěstí? Kdy a jaké?

PROMĚNA OBCE

 • Konají se ve vaší obci nějaké kulturní/společenské/folklorní akce? Jaké? Konaly se takové akce i dříve? A vybavujete si některé, které se už dnes nekonají?
 • Působí ve vaší obci nějaký folklorní spolek/soubor? Čemu se přesně věnuje?
 • Působily/působí ve vaší obci nějaké kapely? Kde a jak často vystupovaly?
 • Bývalo ve vaší obci nebo v okolí kino? Hrávalo/hraje se ve vaší obci nebo v okolí ochotnické divadlo?
 • Je ve vaší obci hodně nově přistěhovalých lidí? Znáte se s nimi? Zapojují se do kulturních akcí v obci?
 • Máte / mívali jste ve vaší obci obchod/hospodu?
 • Pro jaké potraviny a kam se dříve chodilo?
 • Provozovalo se ve vaší obci nějaké řemeslo? Jaké nástroje nebo materiály k tomu bylo zapotřebí? Jaké byly postupy práce?
 • Chodívali po obci dříve podomní obchodníci? Co to bylo za lidi a co nabízeli?
 • Dělají se ve vaší obci ještě zabijačky?
 • Působily/působí ve vaší obci spolky jako dobrovolní hasiči, Sokol/sportovci, myslivecké sdružení? Jaké akce pořádaly/pořádají?

ODÍVÁNÍ

 • Byl/je pro vaši obec typický nějaký kroj? Čím se vyznačuje?
 • Z čeho se kroj skládá? Jak se jmenují jeho jednotlivé části? Jaké boty se ke kroji nosí?
 • Jak se kroj udržuje/čistí?
 • Liší se nějak kroje v okolních obcích? V čem?
 • Kde se dnes kroje šijí a vyšívají? Jak náročné a nákladné je sehnat kroj?
 • Chodí dnes ještě někdo v kroji ve všední den / do kostela? Kdy se tak chodilo naposledy?
 • Při kterých příležitostech se dnes používají kroje?
 • Pořádají/pořádaly se ve vaší obci krojované plesy/svatby?

ŠKOLA A VZDĚLÁVÁNÍ

 • Kam jste chodil(a) na základní školu? Navštěvovali ji i žáci z okolních obcí?
 • Jak dlouho vám trvala cesta do školy? Chodil(a) jste pěšky? V kolik hodin jste musel(a) vstávat?
 • Pamatujete si na nějaké učitele? Jací byli?
 • Které předměty ve škole byly vaše oblíbené, a které jste naopak rád(a) neměl(a)?
 • Kladl se ve škole důraz na to, aby se mluvilo spisovně, a ne nářečím?
 • Co jste dělal(a) po ukončení základní školy? A co vaši spolužáci?
 • Dojížděl(a) jste na střední/vysokou školu? Bydlel(a) jste na internátě? Jaké to tam bylo?
 • Žil(a) jste někdy na jiném místě než ve vaší obci? Kde a proč?

VÍRA A POVĚRY

 • Chodíte / chodil(a) jste do kostela?
 • Chodí do kostela tolik lidí jako dříve?
 • Chodíte / chodila(a) jste o Vánocích na půlnoční mši?
 • Jak dříve vypadal křest / první svaté přijímání / biřmování?
 • Pamatujete si na výuku náboženství? Jak probíhala?
 • Byla nějaká strašidla, kterými se strašili děti? Jak se jmenovala?
 • Znáte nějaké místní pověry?

ZÁBAVA

 • S čím jste si hráli jako děti? Jaké jste měli hračky? Jak se jmenovaly hry, které jste hráli?
 • Bylo ve vaší obci hodně dětí, s kterými jste trávil(a) volný čas? Chodili jste i do lesa / k vodě?
 • Pořádají/pořádaly se ve vaší obci taneční zábavy? Navštěvoval(a) jste je rád(a)?
 • Cestujete rád(a)? Kam nejraději?
 • Byl(a) jste někdy v zahraničí? Které státy jste navštívil(a)? Jak se vám tam líbilo?

ZDRAVÍ A NEMOCI

 • Jak se dřív lidé léčili?
 • Byl ve vaší obci doktor?
 • Působili ve vaší obci nebo v okolí nějací lidoví léčitelé?
 • Pamatujete si nějaké „babské rady“, které měly pomoci s léčením?
 • Které bylinky se používaly při léčení?

ZVYKY A SVÁTKY

 • Které svátky se u vás dnes slaví? (např. Vánoce, Velikonoce, masopust, stavění máje, vynášení smrtky/morany, vinobraní, královničky, obchůzka lucek, jízda králů, Boží tělo, dožínky, Dušičky, Mikuláš, svatodušní svátky, Tři králové, pálení čarodějnic)
 • Slavily se tyto svátky i dříve? Co už se neslaví, a co se naopak slaví nově nebo obnoveně?
 • Liší se způsob, kterým se dříve slavily Vánoce/Velikonoce nebo jiné svátky?
 • Jak probíhá slavení Velikonoc? Jaké říkanky se používají/používaly o Velikonocích (při pomlázce a při pochůzce s řehtačkami)?
 • Co se dodržovalo/dodržuje na jednotlivé dny Svatého (velikonočního) týdne?
 • Co se dřív dostávalo pod stromečkem na Vánoce? Které zvyky se o Vánocích dodržovaly?
 • Chodí/chodilo se o Vánocích na koledu?
 • Kdy se u vás koná pouť/hody? Jak tato slavnost probíhá, co vše je její součástí?
 • Je nějaká tradice typická přímo pro vaši obec nebo okolí?

RODINNÝ ŽIVOT

 • Odkud pocházeli vaši rodiče/prarodiče?
 • Čím se živili vaši rodiče/prarodiče?
 • Jak jste se poznal(a) se svým partnerem?
 • Jak dřív vypadala svatba? Co vše bylo potřeba na svatbu přichystat? V kolika letech se lidé běžně sezdávali?
 • Vybavujete si i nějaký rozvod z dřívější doby?
 • Žily ve vaší obci nějaké svobodné matky? Jak se k nim společnost stavěla? Říkalo se jim nějak hanlivě?
 • V čem byla péče o dítě dříve náročnější než dnes?
 • Kolik místností k obývání mívalo stavení? Kolik lidí v jednom stavení bydlelo? Kde se spávalo? Na čem se spávalo?

JAZYK

 • Mluví se ve vaší obci trošku jinak než v okolních obcích? Je pro vaši obec typické nějaké slovo, slovní tvar, obrat apod., které se jinde nepoužívá?
 • Existovaly nějaké posměšky nebo říkanky vůči obyvatelům jiných obcí kvůli tomu, že mluví trošku jinak?
 • Mluví se ve vaší obci tak jako dříve? Máte pocit, že místní nářečí zaniká? Proč si myslíte, že tomu tak je?
 • Jak mluví mladí lidé? Které nářeční jevy ještě používají, a které už nikoliv?
 • Setkal(a) jste se někdy s nedorozuměním/podivem kvůli tomu, že jste použil(a) nářečí?
 • Vadí vám, jak se mluví v televizi/rozhlase?

Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka.

Ministerstvo kultury ČR, NAKI III, DH23P03OVV010
Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity
2023–2027Copyright 2023
FIT VUT & ÚJČ AV ČR & KGI UP