Soutěžní podmínky

Obecná ustanovení soutěžní aktivity Staň se superdialektologem

Soutěžící odesláním přihlášky do soutěže Staň se superdialektologem uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle dále uvedených informací o jejich zpracování a potvrzuje, že se se Soutěžními podmínkami před přihlášením do soutěže seznámil a jejich znění bere na vědomí, souhlasí s nimi a je srozuměn se skutečností, že odepření nebo odvolání takového souhlasu znemožní jeho účast v soutěži.

Soutěžící odesláním přihlášky uděluje Pořadateli soutěže (dále jen „Pořadatel“) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával jakožto správce tyto osobní údaje:

• jméno a příjmení
• rok narození
• místo bydliště (aktuální, dřívější)
• e-mail
• škola (název, třídy)

Uvedené osobní údaje Pořadatel zpracovává pouze na základě uděleného souhlasu Soutěžícího a za účelem plnění smlouvy – zajištění účasti Soutěžícího v soutěži. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Pořadatele.

Je-li soutěžící mladší 18 let, pak za jeho osobní údaje zodpovídá jeho zákonný zástupce, který tímto Pořadateli soutěže uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu výše popsaného.

Soutěžící má dle Nařízení:

• právo souhlas kdykoliv odvolat,
• právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
• právo vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• právo požadovat výmaz těchto osobních údajů,
• právo požadovat vysvětlení,
• právo na přenositelnost údajů (v případě automatizovaného zpracovávání),
• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje poskytnuté Soutěžícím nebudou poskytnuty třetím stranám.

Průběh soutěže Staň se superdialektologem

Soutěž probíhá v termínu od 1. 9. 2023 do 30. 4. 2024. Hodnocení jazykově a obsahově nejzajímavějších zvukových nahrávek proběhne na základě hlasů poroty, sestavené z vybraných členů pořadatelského pracoviště. Vyhlášení výherců proběhne v květnu 2024, konkrétní datum bude upřesněno.

Výherci budou o své výhře informování e-mailem a budou pozváni na slavnostní předání cen v Brně.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit či změnit její podmínky, dále si vyhrazuje
právo rozhodovat s konečnou platností o výsledku soutěže dle vlastního uvážení.

Nakládání se zvukovými nahrávkami

Soutěžící se lze do soutěže zapojit výhradně se zvukovými nahrávkami, které sám pořídil a jichž je autorem. Nahrávané osoby musí být o pořizování zvukového záznamu dopředu obeznámeny, musí s nahráváním souhlasit a stejně tak musí vyjádřit souhlas se zapojením nahrávek do soutěže.

Soutěžící dává Pořadateli soutěže souhlas s užitím zaslaných zvukových nahrávek v souvislosti s vědeckovýzkumnou činností, též s jejich zařazením do archivu Pořadatele a s  případným zveřejněním. Tento souhlas se vztahuje i na osoby nahrávané, které musí být Soutěžícím o nakládání zvukových nahrávek ve znění soutěžních podmínek informovány.

Soutěžící souhlasí s tím, aby se Pořadatel soutěže po obdržení zvukových nahrávek stal jejich vlastníkem a držitelem práv pro jejich případné šíření a reprodukci. Organizátor soutěže má právo tyto nahrávky volně používat, a to bez nároku na odměnu autora (tj. Soutěžícího).

Kontakt na pořadatele

dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR
Veveří 97, 602 00 Brno
simeckova@ujc.cas.cz
Tel.: 532 290 294; 775 397 427

Správce dat: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
simeckova@ujc.cas.cz
tel.: 532 290 294; 775 397 427

Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka.

Ministerstvo kultury ČR, NAKI III, DH23P03OVV010
Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity
2023–2027Copyright 2023
FIT VUT & ÚJČ AV ČR & KGI UP